Belső visszaélés-bejelentési rendszer tájékoztatóA Persped Kft. belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.


A belső visszaélés-bejelentési rendszer keretében a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg.

A szóbeli bejelentést a bejelentővédelmi felelősnél, Kiss Jánosnál – időpontegyeztetéssel, az irodai nyitvatartási ideje alatt hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00-ig – lehet megtenni a következő módokon:
    1. telefonon: +36 30 348 6158 vagy
    2. személyesen: 8200 Veszprém, Házgyári út 16.
A szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és személyes bejelentés esetén a jegyzőkönyv ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

Az írásbeli bejelentés megtehető:
    1. postai úton (PPostacím: Kiss János számára 8200 Veszprém, Házgyári út 16.) vagy
    2. elektronikus úton
        a. e-mail cím: kiss.janos@persped.hu vagy
        b. a Cég honlapján (www.persped.hu) található űrlapon keresztül.
Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a céggel fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását (a bejelentés anonim módon is megtehető a honlapon, az erre a célra készült űrlap kitöltésével).

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is!

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.


A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó eljárásrendet ide kattintva elolvashatja.

Bejelentésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót ide kattintva tanulmányozhatja.


Új bejelentés